Tapahtuma- teollisuuden tilannehuone

Kokoamme tälle sivulle tietoa eri alueiden epidemiatilanteesta sekä voimassa olevista yleisötilaisuuksien rajoituksista.

Löydät täältä myös Tapahtumateollisuuden oman arvion rajoitusten  oikeasuhtaisuudesta ja tarkkarajaisuudesta.

Tiedot päivitetty 14.5.2021.

Tiedot kootaan näiltä sivuilta:

Rajoitustilanne alueittain

Taulukon oikean puoleinen sarake kertoo Tapahtumateollisuuden arvion siitä ovatko yleisötilaisuuksia koskevat viranomaispäätökset epidemiatilanteen  mukaisia:

=  päätös on alueen epidemiatilanteen mukainen

       = päätös on kireämpi, kuin mitä alueen epidemiatilanne edellyttää

Sairaanhoitopiiri

Epidemiatilanne 5.5.

Yleisötilaisuuksien max hlömäärä

Arvio rajoituspäätöksestä

HUS

Leviämisvaihe

6 hlöä

Etelä-Karjalan shp

Leviämisvaihe

6 hlöä

Kymenlaakson shp

Kiihtymisvaihe

20 hlöä

Päijät-Hämeen shp

Leviämisvaihe

6 hlöä

Kanta-Hämeen shp

Kiihtymisvaihe

10 hlöä

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 5.5.Yleisötilaisuuksien max hlömäärä Arvio rajoituspäätöksestä
Varsinais-Suomen shpLeviämisvaihe6 hlöä
Satakunnan shpPerustaso (Leviämisvaihe Eura, Eurajoki ja Nakkila)6 hlöä

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 5.5.Yleisötilaisuuksien max hlömäärä Arvio rajoituspäätöksestä
Pirkanmaan shpKiihtymisvaihe50 hlöä (sis. myös Punkalaitumen kunta)
Keski-Suomen shpPerustaso50 hlöä / suuremmat yleisötilaisuudet mahdollisia turvavälein ja terveysturvallisesti
Etelä-Pohjanmaan shpPerustaso50 hlöä / suuremmat yleisötilaisuudet mahdollisia turvavälein ja terveysturvallisesti
Keski-Pohjanmaan shpKiihtymisvaihesisätilat 10 hlöä / ulkotilat 20 hlöä + turvavälit ja terveysturvallisuusjärjestelyt
Vaasan shpPerustaso50 hlöä / suuremmat yleisötilaisuudet mahdollisia turvavälein ja terveysturvallisesti

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 5.5.Yleisötilaisuuksien max hlömäärä Arvio rajoituspäätöksestä
Etelä-Savon shpPerustaso20 hlöä / suuremmat yleisötilaisuudet mahdollisia turvavälein ja terveysturvallisesti
Itä-Savon shpPerustaso6 hlöä
Pohjois-Savon shpPerustaso20 hlöä / suuremmat yleisötilaisuudet mahdollisia turvavälein ja terveysturvallisesti
Pohjois-Karjalan shpPerustaso20 hlöä / suuremmat yleisötilaisuudet mahdollisia turvavälein ja terveysturvallisesti

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 5.5.Yleisötilaisuuksien max hlömääräArvio rajoituspäätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan shpPerustaso (kiihtymisvaihe Oulu)

20 hlöä / suuremmat lohkojärjestelyin (10.5. -23.5.)

50 hlöä / suuremmat lohkojärjestelyin (24.5. -31.5.)

Oulussa 10 hlöä max 16.5. saakka

Kainuun shpPerustaso

50 hlöä / suuremmat lohkojärjestelyin

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 5.5.Yleisötilaisuuksien max hlömääräArvio rajoituspäätöksestä
Lapin shpPerustaso50 hlöä / suuremmat lohkojärjestelyin
Länsi-Pohjan shpKiihtymisvaihe6 hlöä

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 5.5.Yleisötilaisuuksien max hlömääräArvio rajoituspäätöksestä
AhvenanmaaKiihtymisvaihe20 hlöä / 21-250 hlöä erillisin määräyksin / yli 250 hlöä kokonaan kielletty

Tapahtumateollisuuden tilannearvio

Suomen epidemiatilanne kehittyy edelleen hyvään suuntaan. Valtakunnallinen ilmaantuvuusluku laskee ja rokotukset edistyvät.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen toimenpidetasojen purkamisesta ja julkaissut ohjekirjeen, jossa annetaan suositukset alueellisiksi toimenpiteksi. Ohjauskirje on voimassa 31.5.2021 saakka…

Suomen epidemiatilanne kehittyy edelleen hyvään suuntaan. Valtakunnallinen ilmaantuvuusluku laskee ja rokotukset edistyvät.

SIIRTYMINEN ALUEELLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen toimenpidetasojen purkamisesta ja julkaissut ohjekirjeen, jossa annetaan suositukset alueellisiksi toimenpiteksi. Ohjauskirje on voimassa 31.5.2021 saakka.

Ministeriö suosittelee ohjauskirjeessä perustason alueilla alueellisia viranomaisia tekemään päätökset, joilla yleisötilaisuuksien yleisömäärä rajataan 50 henkilöön. Yli 50 henkilön voidaan järjestää siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjetta. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakaspaikka-tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Kiihtymisvaiheessa olevien alueiden osalta ohjaus on muuten samanlainen, mutta velvoite lähikontaktin välttämisestä koskisi sisätilojen osalta jo yli 10 henkilön yleisötilaisuuksia.

Tapahtumateollisuus edellyttää viranomaisilta rajoitusten tarkkarajaisuutta ja oikeasuhtaisuutta sekä tapahtumaelinkeinon yhdenvertaista kohtelua

Alueilla, joilla epidemiatilanne on vielä epävakaa, tai joiden viereisillä alueilla epidemiatilanne on huono on tehtävä tarkkarajaisia ja oikeasuhtaisia rajoittamispäätöksiä, joilla pystytään erittelemään esimerkiksi sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia.

Kun toimenpidetasoista on luovuttu, tulee yleisötilaisuuksia koskevan päätöksenteon perustua vakaan tautitilanteen alueilla tartuntautilain 58 c ja d § pykäliin, kuten muidenkin asiakastilojen sääntelyn ja niissä järjestettävän toiminnan osalta. Alueellisten tai paikallisten viranomaisten ei tule asettaa yleisötilaisuuksille näistä pykälistä poikkeavia erillisiä ja muuta elinkeinotoimintaa kireämpiä rajoituksia tai velvoitteita.

Yleisötilaisuuksien rajoitusten purkamista ei voida myöskään viivyttää, vaan elinkeinonharjoittajien perustuslaillisen oikeuden elinkeinonharjoittamiseen tulee toteutua välittömästi.

Suomessa on useita alueita, joilla epidemiatilanne on vakaasti perustasolla. Näillä alueilla tapahtumajärjestäminen tulee sallia tartuntatautilain 58 c § mukaisesti. Tämän pykälän keskeisiä tapahtumajärjestäjää koskevia velvoitteita ovat:

  • Asiakkailla oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
  • Asiakkaita on opastettava etäisyyksien pitämisestä ja käsien puhdistamisesta sekä siitä, että paikalle ei tule saapua sairaana tai oireisena. Myös kasvomaskin käytöstä voidaan ohjeistaa.
  • Tilat on järjestettävä väljästi, siten kuin se kuinkin toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on kohtuudella mahdollista sekä keinoilla, jotka kohtuudella ovat tapahtumajärjestäjän siten, että toiminta voi jatkua mahdollisimman häiriöttä, mutta turvallisesti.
  • Myös tiiviit jonot, ruuhkat ja henkilöiden muu pakkautuminen tiloissa tulisi pyrkiä estämään esimerkiksi kulkua ja oleskelua ohjaavin kuulutuksin. Tarkoitus ei ole, että asiakkailta ja osallistujilta edellytettäisiin esimerkiksi vähintään kahden metrin etäisyyden pitämistä toisiinsa, mutta toiminnasta vastaavan tulisi pyrkiä järjestämään olosuhteet sellaisiksi, että asiakkailla ja osallistujilla olisi mahdollisuus toimia näin.
  • Asiakkailla on oikeus edellyttää toisten asiakkaiden ylläpitävän fyysistä etäisyyttä ja toimivan muutoinkin asianmukaisten hygieniakäytänteiden mukaisesti sekä elinkeinonharjoittajan valvovan sitä. Tapahtumajärjestäjä voi edellyttää asiakkailta toimintaohjeiden noudattamista ja tarvittaessa puuttua asiakkaan epäasialliseen käytökseen.
  • Viranomainen ei voi asettaa sitovia asiakasmäärärajoituksia tai velvoittaa käyttämään juuri tiettyjä toimenpiteitä. Terveysturvallisuuden varmistamiseksi käytettävien keinojen tulee olla tapahtumajärjestäjän itse päätettävissä.

Kiihtymisvaiheen alueilla tapahtumien järjestämisen tulee myös olla mahdollista. Mikäli on ilmeistä, että tartuntautilain 58 c § pykälän mukaisin toimenpitein ei pystytä riittävästi estämään epidemian leviämistä, voi viranomainen tarvittaessa tehdä päätöksen pykälän 58 d § mukaisten toimenpiteiden käyttöönottamisesta. Tällöin tapahtumajärjestäjän on huolehdittava siitä, että yleisön ja osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten:

1) oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan; tai

2) fyysistä kontaktia toisiinsa.

Tapahtumajärjestäjä voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tartuntatautilain 58 d § pykälän mukainen päätös saadaan tehdä, jos alueen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on vähintään 25 / 100 000 asukasta ja alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella. Päätöksen saa tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös on välittömästi kumottava, jos edellä kuvatut edellytykset eivät enää täyty.

ODOTETTAVISSA OLEVAT SEURAAVAT VAIHEET RAJOITUSTEN PURKAMISEKSI:

  • Hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamiseksi on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Esityksessä on ehdotettu, että pykälästä 58 d § olevasta lähikontaktin määritelmästä poistetaan ulkotilojen osalta kahden metrin etäisyyttä koskeva kirjaus. Kyseisen muutoksen on esitetty astuvan voimaan 1.6. alkaen.
  • Kun tartuntojen ilmaantuvuus on enää vähäistä tai satunnaista ja kun aikuisväestö on kattavasti rokotettu (ilmoitettujen arvioiden mukaan heinä-elokuulla) ei tartuntatautilain käytölle ole enää perusteita. Kun koronaviruksen ei enää katsota olevan yleisvaarallinen tartuntatauti tulee siirtyä normaalilainsäädännön piiriin. Tarvittaessa tartuntatautilaki voidaan aktivoida nopeasti takaisin käyttöön, mikäli rokotteiden vaikutus ei toteudu odotetusti.