Tapahtumateollisuus luovutti elinkeinoministerille esityksensä tapahtuma-alan tuesta

Tapahtumateollisuus ry järjesti tänään koko suomalaisen tapahtuma-alan ensimmäisen yhteisen mielenilmauksen. Mielenilmauksella tehtiin näkyväksi toimialan vaikuttavuus ja koronan aiheuttama ahdinko, tiivistettiin vuoropuhelua päättäjien kanssa ja tarjottiin ratkaisuja alan yritysten sekä työpaikkojen säilyttämiseksi. Eduskuntatalolla ja Kansalaistorilla järjestettyyn mielenilmaukseen osallistui satoja tapahtuma-alan ammattilaisia. Tapahtumassa kuultiin tapahtuma-alan eri toimijoiden puheenvuoroja sekä luovutettiin esitykset toimialan tukemiseksi elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Tapahtumateollisuuden auttaminen koronakriisin yli on tärkeää koko Suomelle.

– Tuhannet yritykset ja kymmenet tuhannet työpaikat ovat vaakalaudalla. Alaa tarvitaan myös yleisen talouden elpymisen varmistamiseen,sanoi Tapahtumateollisuus ry:n Pekka Timonen puheessaan.

– Olen itsekin tapahtumien ystävä. Teemme parhaamme, että pystymme viemään asiaanne eteenpäin, vastasi ministeri Lintilä.

Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen luovutti esityksen tapahtuma-alan tukemisesta elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo puolen vuoden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,5 miljardia euroa. Alan 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työpaikkaa ovat vaarassa, jos toimiala ei pääse käynnistymään kannattavalla tavalla. Tapahtumilla on myös useille muille toimialoille kohdistuvia merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia.

Toimialan erityisen kustannus- ja tulorakenteen vuoksi tähän saakka myönnetyt tuet eivät ole riittävästi kohdistuneet alan yrityksille. Tapahtumateollisuus ry:n esitys ottaa huomioon toimialan erityispiirteet sekä alan elinkeinotoimintaa vaikeuttaneiden viranomaisrajoitusten pitkän keston. Esitettyjen tukimallien avulla tapahtuma-alojen yritykset voisivat saada korvauksia syntyneistä tappioista sekä tukea työntekijöiden uudelleen työllistämiseen. 

Tapahtuma-alan ammattilaiset pystyvät järjestämään tapahtumat turvallisesti myös korona-aikana. Uusien turvallisuuskäytäntöjen luominen kuitenkin heikentää tapahtumajärjestämisen kannattavuutta, tehden tapahtumajärjestämisen osittain jopa mahdottomaksi. Koko 2000-luvun ajan kasvussa ollut toimiala on kohdannut äkillisen ja ennustamattoman tuottavuuteen kohdistuvan rakennemuutoksen. Alan yritykset tarvitsevat tukea, jotta ne pystyvät luomaan kannattavaa liiketoimintaa muuttuneessa tilanteessa ja auttamaan koko Suomen talouden elpymistä.

Tapahtumateollisuus ry edellyttää muutoksia kustannustukeen sekä uusia toimenpiteitä alan yritysten tukemiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi

Tapahtuma-alan yritysten kriisi jatkuu. Elokuun aikana viranomaisviestinnän horjuvuus ja päätösten viipyminen on selkeästi vaikuttanut kysyntään ja heikentänyt alan tilannetta entisestään. Syksyn messu- ja viihdetapahtumia on peruttu kautta maan, vaikka tapahtumien turvallinen järjestäminen olisi mahdollista.

Ahdinkoa lisää yritystukien huono soveltuvuus tapahtuma-alojen yrityksille. Konkurssiaallon uhka kasvaa ja kymmenet tuhannet työpaikat ovat vaarassa. Toimialan keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry edellyttää muutoksia yritysten kustannustuen ehtoihin sekä uusia toimenpiteitä alan yritysten tukemiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

– Viimeiset vuodet kovassa kasvussa ollut toimiala pysähtyi kuin seinään maaliskuussa ja toimintaa rajoitetaan yhä voimakkaasti.  Taloudelliset tuet ovat tuoneet helpotusta vain pienelle osalle yrityksistämme. Syyskaudelle on valmisteltu turvallisia messu-, viihde-, ja urheilutapahtumia. Elokuun aikana näitä tapahtumia on kuitenkin jouduttu perumaan viranomaispäätösten epäselvyyden ja viipymisen vuoksi, kertoo Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen.

Alan yritysten liikevaihdot ovat maaliskuusta alkaen pudonneet 80-95%. Tapahtumateollisuus ry:n teettämän kyselyn mukaan 85% alan yrityksistä on hakenut taloudellisia tukia koronakriisin aikana. Kustannustukea on myönnetty vain 24 prosentille ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukea vain neljälle prosentille tukia hakeneista alan yrityksistä. Tapahtumateollisuus ry on valmistellut oman mallin toimialan taloudelliseksi tukemiseksi. Tapahtumatoimiala on koronasta eniten kärsinyt toimiala jo lähes puoli vuotta jatkuneiden viranomaisrajoitusten vuoksi. Toimialaa on kohdannut äkillinen ja ennustamaton rakennemuutos

– Alamme kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa, josta uhkaa tänä vuonna kadota jopa 1,8 miljardia. Normaalisti meillä olisi käynnissä loppuvuotta kohti kiihtyvä tapahtumasesonki, mutta nyt tilanne näyttää synkkenevän. Turvallisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista ja kysyntää on edelleen olemassa. Alan yritykset tarvitsevat nyt nopeasti tukea konkurssien välttämiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi. Taloudelliset tuet ja viranomaispäätökset tulee valmistella pitkäjänteisemmin ja yhteistyössä alan kanssa, Timonen painottaa.

Tapahtumateollisuus ry tulee jättämään esityksensä alan tukimallista elinkeinoministerille ensi viikon aikana. Alan yritysten lisäksi vaarassa ovat myös alan 20 000 vakituista ja jopa 175 000 tilapäistä työpaikkaa. Lisäksi tapahtuma-alan välilliset vaikutukset ulottuvat välittömästi myös muille toimialoille, kuten matkailu-, ravitsemis- ja liikennöintialoille.

Ohjeistus tapahtumajärjestäjille, esiintyjille, yleisöille ja muille tapahtumassa toimiville tahoille

 Ohjeistus 18.8.2020Perustuu voimassa oleviin viranomaismääräyksiin, ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.

Turvallisuus on tapahtumien tärkein asia. Tämä tarkoittaa yleisöjen, artistien ja tapahtuman työntekijöiden turvallisuutta. Koronaepidemian aikana korostuu erityisesti terveysturvallisuuden huomioiminen, johon tapahtumissa ei ole aiemmin juuri jouduttu kiinnittämään huomiota.

Turvallisuus on osa vastuullisuutta. Toimimalla jokainen vastuullisesti omalta osaltamme, varmistamme, että tapahtumia voidaan koronaepidemiankin aikana järjestää turvallisesti. Uusien turvallisuuskäytäntöjen omaksuminen vaatii nyt meiltä jokaiselta aktiivista vastuullisuuden muistamista, jotta omaksumme tapahtumien uuden normaalin. Vastuullisesti toimimalla voimme edesauttaa sitä, että tapahtumia voidaan yhä järjestää, että voimme yhä kokoontua turvallisesti yhteen ja että tapahtuma-alojen tekijöille on töitä.

Tapahtumateollisuus ry on käynyt keskustelua Poliisihallituksen kanssa selkeyttääkseen nykyisten terveysturvallisuudesta annettujen viranomaismääräysten velvoittavuutta yleisötapahtumissa. Terveysturvallisuus on nykyisessä tilanteessa yksi keskeinen osa tapahtumaturvallisuutta ja siihen liittyvät viranomaismääräykset velvoittavat niin tapahtumajärjestäjää ja tapahtumien turvallisuudesta vastaavia toimijoita kuin yleisöäkin noudattamaan niitä kaikissa tilanteissa.

  • Keskeinen terveysturvallisuudesta annettu viranomaismääräys on velvoite 1-2 metrin turvaväleistä seurueiden välillä, jotka tulee säilyttää kaikissa tilanteissa. Tapahtumajärjestäjän tulee selkeästi ohjeistaa tapahtuman osallistujia tästä määräyksestä ja sen velvoittavuudesta mieluiten jo lipunoston yhteydessä ja näkyvästi tapahtuma-alueella. Järjestäjä voi mahdollisuuksien mukaan ohjata osallistujia ylläpitämään turvavälejä rakenteellisilla ratkaisuilla, esim. pöytäryhmillä, lohkotuilla katselualueilla, väljillä jonotusalueilla ym. vastaavilla keinoilla.

  • Mikäli tapahtumassa voimassa olevia viranomaisen antamia turvallisuusmääräyksiä ei noudateta, tulee tapahtumajärjestäjän ja järjestyksenvalvojien puuttua tilanteisiin. On hyvä huomata, että järjestyksenvalvojan tehtävänä on toimia proaktiivisesti neuvoin, kehotuksin ja ohjein. Tapahtumien sujuvuuden kannalta on myös toivottavaa, että turvallisuusmääräysten rikkomiseen puututaan hyvissä ajoin, ennen ongelman laajenemista. Järjestyksenvalvoja voi tehdä tämän ilman julkisen vallan käyttämistä, ohjaamalla ihmisiä toimimaan oikein.

  • Mikäli henkilö ohjeista ja kehotuksista huolimatta edelleen rikkoo turvamääräyksiä, on järjestyksenvalvojalla yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 42 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien perusteella oikeus poistaa toimialueeltaan henkilö, joka (1) päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä taikka (2) vaarantaa turvallisuutta. Tarvittaessa tapahtumajärjestäjä voi jopa keskeyttää tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. Myös valvontatehtävissä oleva poliisi voi tehdä tämän päätöksen tilaisuuden järjestäjän puolesta.

Tapahtumien juontajilla ja esiintyjillä on erityinen mahdollisuus ja valta vaikuttaa myös yleisöjen käyttäytymiseen omilla teoillaan ja sanoillaan. Myös juontajien ja esiintyjien tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä esiintymisensä aikana. Juontajat ja esiintyjät voivat kannustaa ja muistuttaa myös yleisöä käyttäytymään nykyisten turvamääräysten edellyttämällä tavalla.

 Tapahtumateollisuus ry edellyttää vastuullista toimintaa kaikilta jäsenyrityksiltään.

Kartoitamme tapahtuma-alan yrityksille myönnettyjä tukia

Tapahtumateollisuus ry kartoittaa tapahtuma-alan yrityksille koronakriisin aikana myönnettyjä tukia.

Kyselyn tulosten perusteella kootaan tietoa erilaisten tukien kohdentumisesta tapahtuma-alalle ja tehdään päätökset asiaan vaikuttamisesta. Kartoitus toteutetaan avoimella kyselyllä, joka löytyy täältä. Kysely on avoinna 23.8. saakka.

Tapahtumateollisuus ry vaatii päättäjien ja viranomaisten vuoropuhelua alan kanssa

Yhteistyö varmistaa tapahtumien turvallisuuden ja voi pelastaa kymmenet tuhannet työpaikat

Tapahtumateollisuus ry on seurannut huolestuneena päättäjien ja asiantuntijoiden julkisuudessa antamia lausuntoja tapahtumarajoitusten mahdollisesta kiristämisestä. Tapahtumateollisuus ry muistuttaa, että Suomessa ei ole kesäkuun alun jälkeen tiettävästi todettu yhtään ammattimaisen tapahtumajärjestäjän järjestämässä yleisötilaisuudessa syntynyttä koronatartuntaa tai -altistusta.


Tapahtumateollisuus on eilen 9.8. toimittanut keskeisille ministereille ja virkamiehille kannanoton, jossa se vaatii päättäjien ja viranomaisten vuoropuhelua tapahtuma-alan kanssa. Tapahtumateollisuus ry vaatii, että kaikki tapahtumarajoituksiin suunniteltavat toimenpiteet suunnitellaan ja neuvotellaan yhteistyössä kanssamme.

– Haluamme varmistaa turvalliset tapahtumat ja sen, että alamme kymmenet tuhannet työpaikat säilyvät. Tapahtumarajoitusten mahdollinen kategorinen kiristäminen voisi aiheuttaa mittavan konkurssiaallon jo valmiiksi kriittisessä tilassa olevissa yrityksissämme ja jopa koko elinkeinon tuhoutumisen. Kerrannaisvaikutukset ulottuisivat välittömästi myös muille aloille, kuten matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaan, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen varoittaa.

Lue kannanotto täältä.

Tapahtumat järjestetään turvallisuus edellä – ammattimainen järjestäjä ja vastuullinen yleisö avainasemassa

Tapahtumiin kohdistuneiden yleisömäärärajoitusten poistuminen elokuun 1. päivä on mahdollistanut tapahtumateollisuuden hitaan käynnistymisen alan täydellisen pysähtymisen jälkeen. Maaliskuun puolivälissä alas ajettu, yli kahden miljardin arvoinen teollisuus on kuitenkin edelleen kriittisessä tilassa. Tapahtumien, alan yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolten vastuullista toimintaa.

Koronaepidemian vuoksi tapahtumien järjestäminen kiellettiin Suomessa viranomaisten toimesta maaliskuussa ja kesän ajan valtaosa tapahtumista on jäänyt järjestämättä voimassa olleiden rajoitusten vuoksi. Elokuun tilanne on mahdollistanut ensimmäisten festivaalien järjestämisen uusilla, korona-ajan huomioivilla järjestelyillä. Tapahtuma-alan elinkeinojen keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry on havainnut niin tapahtumajärjestäjien kuin yleisöjenkin vahvan halun mukautua vallitsevaan tilanteeseen, jossa turvallisen tapahtuman toteuttaminen vaatii vastuunkantoa jokaiselta osapuolelta.

Tapahtumateollisuus ry perustettiin kesäkuussa ja se käynnisti välittömästi virallisen vuoropuhelun sekä tapahtumia valvovien lupaviranomaisten että sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Järjestö on ollut viimeksi eilen torstaina 6.8. yhteydessä Aluehallintoviraston ja Poliisihallituksen kanssa, jolloin todettiin, että heinäkuun alun jälkeen ei ole tiedossa yleisötilaisuuksien turvajärjestelyissä ilmi tulleita merkittäviä epäkohtia.

– Jäsenistössämme on ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, jotka ovat saaneet erityiskiitosta viranomaisilta kesän aikana järjestetyistä tapahtumista. Kaikki annetut määräykset ja suositukset huomioidaan, jotta koronatartuntojen riskit minimoidaan ja tapahtumien turvallisuus varmistetaan. Tapahtumat järjestetään uudella tavalla ja myös yleisö toimii toisin kuin ennen. Kaikkien osapuolten tulee kantaa vastuunsa, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen kertoo.

Tapahtumateollisuus ry velvoittaa, että ammattimaiset tapahtumajärjestäjät noudattavat kaikkia viranomaisten antamia turvallisuusohjeistuksia. Myös yleisölle jää silti aina suuri vastuu ja turvaväleistä sekä hygieniasta on jokaisen huolehdittava. Järjestö toivoo lisäksi vastuullista toimintaa asiantuntijoilta, virkamiehiltä ja medialta tapahtumiin liittyvien julkisten ulostulojen sisällöissä.

– Viime päivinä julkisuudessa on kuulunut voimakkaita äänenpainoja sekä näkynyt otsikoita, jotka luovat kuvaa tapahtumista erityisinä koronatartuntojen riskipaikkoina. Meidän tiedossamme ei ole koko kesän ajalta tapahtumissa syntyneitä korona-altistuksia tai tartuntoja. Tapahtuma-ala kantaa vastuuta ja rakentaa tapahtumat ajan vaatimusten mukaan, Timonen korostaa.

– Tapahtumaelinkeinon harjoittaminen on ollut käytännössä kiellettyä viimeiset neljä kuukautta. Tämän suuren elinkeinon edellytyksistä ja tulevaisuudesta huolehtiminen on Suomessa laaja yhteiskunnallinen kysymys. Tapahtuma-alan yrittäjien valtavat taloudelliset, henkiset ja fyysiset ponnistelut voivat valua hukkaan, mikäli kaikki keskustelun osapuolet yhdessä eivät tunne ja kanna vastuitaan tapahtumien tulevaisuudesta, Timonen painottaa.

Tapahtumateollisuus ry teetti kesäkuussa Turun Yliopiston Kauppakorkeakoululla tutkimuksen, jonka mukaan tapahtumateollisuus on Suomessa noin 2,5 miljardin euron arvoinen kokonaisuus, joka työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä viihteen, kulttuurin, urheilun, hengellisten sekä messu- ja yritystapahtumien parissa. Suorien taloudellisten vaikutustensa lisäksi tapahtumilla on aluetaloudellisesti merkittäviä välillisiä vaikutuksia Koronaepidemian vuoksi lähes 80 % alan yrityksistä ilmoittaa liikevaihdon tippuneen yli 80 % maaliskuusta alkaen.

Tapahtumateollisuuden liikevaihto laskenut 79 prosenttia – yritysten tilanne kriittinen

Kustannustuki soveltuu tapahtuma-aloille huonosti

Tapahtumateollisuus ry:n teettämän tutkimuksen mukaan koronakriisi on aiheuttanut 92% tapahtuma-alojen yrityksille keskimäärin 79% liikevaihdon menetykset kuluneen maalis-toukokuun aikana. Edelleen 89% tapahtuma-alojen yrityksistä uskoo, että koronan vuoksi kuluvan kesä-elokuun liikevaihto tulee laskemaan 77% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Yrityksille myönnettävä kustannustuki soveltuu heikosti tapahtuma-aloille ja alkavan syksyn epävarmuuden vuoksi kriisi jatkuu alalla edelleen.

Tapahtumateollisuus on tuoreen tutkimuksen mukaan yli kahden miljardin arvoinen toimiala, joka työllistää Suomessa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Koronakriisin vuoksi asetetut rajoitukset iskivät tapahtumateollisuuteen ensimmäisenä ja käytännössä koko teollisuus ajettiin alas 13.3.2020 voimaan tulleiden kokoontumisrajoitusten myötä.

– Tapahtuma-ala on kärsinyt koronasta todennäköisesti enemmän, kuin mikään muu toimiala. Valitettavasti kriisi jatkuu edelleen. Tapahtumaliiketoiminnan käynnistyminen ja yleisöjen luottamuksen palauttaminen on hidasta, minkä vuoksi alan elpyminen ottaa aikaa, vaikka rajoitukset poistuisivat, kertoo Tapahtumateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Timonen.

– Yritysten kassat ovat tyhjänä ja alkava syksy tulee olemaan monelle kohtalokas hetki. Jos rajoituksia edelleen asetetaan lyhyellä aikajänteellä ja tapahtumaliiketoimintaa ei saada käyntiin, tullaan alalla näkemään hyvin todennäköisesti laaja konkurssiaalto. Me vetoamme nyt kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin tapahtumien pelastamiseksi, Timonen painottaa.

Tapahtumateollisuus ry on teettänyt Turun Yliopiston Kauppakorkeakoululla tutkimuksen, jonka tulokset kertovat koronakriisin musertavista vaikutuksista alalla. Mittavien taloudellisten menetysten lisäksi tapahtuma-alojen yrityksiltä jää kuluvan kevään ja kesän aikana työllistämättä jopa lähes 30 000 henkilöä, jotka normaalisti työllistyisivät kiivaaseen tapahtumasesonkiin. Ensi viikolla haettavaksi tuleva yritysten kustannustuki tarjoaa apua vain pienelle osalle tapahtuma-alojen yrityksistä, sillä alan erityisen kustannusrakenteen ja vahvan sesonkiluonteisuuden vuoksi suuri osa alan toimijoista ei tule saamaan apua säädetyn tukimekanismin kautta.

Tapahtumateollisuuden välilliset taloudelliset vaikutukset ovat mittavat ja ulottuvat esimerkiksi majoitus-, ravitsemis-, liikennöinti-, ja vähittäiskaupan aloille. Tapahtumat ovat myös väline liiketoiminnan, kaupankäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja demokratian vahvistamiseksi.

– Olemme hyvillämme siitä, että tuoreen järjestömme viesti on huomioitu ministeriöiden ja muiden päättävien tahojen suunnalla ja heillä on halua ymmärtää toimialamme luonnetta. Tällä hetkellä taistelemme kuitenkin aikaa vastaan, sillä yrityksemme tarvitsevat selviytyäkseen sekä vakautta että tukea, Timonen painottaa.

– Kansainvälisesti on jo nähty suurten tapahtumajättien konkursseja. Suomen kaltaisessa pienessä maassa tapahtumiin erikoistuneiden yritysten määrän pienikin väheneminen ja osaavan työvoiman karkaaminen muille aloille on todellinen uhka sille, että ammattimaisesti järjestetyt tapahtuma hiljenevät pysyvästi, ennustaa Timonen.

Eduskunta hyväksyi lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta – Tapahtumateollisuus jatkaa työtä kriteerien täsmentämiseksi

Eduskunta on eilen 25.6.2020 hyväksynyt lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. Tuen perusajatus on eduskunnan linjauksen mukaisesti, että se kohdentuisi koronaepidemiasta pahiten kärsineille toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia. Tuen tarkoitus on edistää talouden nopeaa elpymistä akuutin kriisin jälkeen.

Tukea myönnetttäessä tarkastellaan yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvoa, jota verrataan yrityksen vuoden 2020 huhti-toukokuun myynnin keskiarvoon, mistä vähennetään 30% myynnin aleneman omavastuuosuus. Näistä saadaan kerroin, jolla kerrotaan yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten summa tukikauden (huhti-toukokuu 2020) ajalta.

Tapahtumateollisuus ry toimitti eduskunnnan talousvaliokunnalle lausunnon, jossa pyydettiin huomioimaan tuen kohdistuminen koronasta pahiten kärsineille tapahtuma-alojen yrityksille. Tapahtumatoimiala ei erotu virallisesta toimialaluokituksesta, jonka perusteella tukea saaat yritykset oli esitetty tunnistettavan. Talousvaliokunta huomioi tämän mietinnössään ja eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausuntoehdotuksen, joka antaa valtiokonttorille valtuuden poiketa toimialarajoituksesta erittäin painavista syistä. Tällaisena edellytyksenä pidetään julkisoikeudellista rajoitusta tai kirjallista määräystä, jonka johdosta elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut ja rajoitus on kohdannut tukea hakevaa yritystä esimerkiksi alueellisten tai muiden vastaavien useita yrityksiä koskevien syiden vuoksi raskaammin, kuin muita toimialan yrityksiä.

Tapahtumateollisuus ry jatkaa nyt tiivistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa, jotta tapahtuma-alojen yritysten ja muiden elinkeinotoimijoiden tunnistaminen hakuprosesseissa muodostuu mahdollisimman selkeäksi ja jotta voimme tarjota myös jäsenistöllemme selkeät ohjeet tukihakemusten laadintaan.

Jäsenilmoittautuminen on nyt auki

Tapahtumateollisuus ry:n jäsenilmoittautuminen on nyt avoinna.

Keskusjärjestön jäsenyys on tarkoitettu kaikille tapahtumaelinkeinon parissa toimiville yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille tai näiden muodostamille toimialayhdistyksille. Liittymällä jäseneksi nyt tuet meitä akuutissa vaikuttamistyössämme koronakriisin aiheuttaman tapahtuma-alojen kriisitilanteen purkamiseksi.  Jäsenenä pääset myös mukaan syksyllä järjestettävään yhdistyksen vuosikokoukseen vaikuttamaan järjestömme tulevaisuuteen.

Yhdistyksen jäsenenä saat jatkossa tietoa ja neuvoa yhdistyksen toiminnan ajankohtaisista asioista sekä olet mukana vaikuttamassa tapahtumaelinkeinojen kohteluun ja arvostukseen yhteiskunnassamme.

Liity jäseneksi  täällä.