Hallitus jättänyt tapahtumateollisuuden jälleen vaille tulevaisuuden näkymää

Tapahtumatakuun annettiin raueta juuri ennen joulukuun sulkujen alkamista

Tapahtumateollisuutta koskevat uudet kattavat, alueelliset yleisötilaisuuskiellot alkoivat Suomessa viikolla 51/2021. Samanaikaisesti valtioneuvoston asetuksella on säädetty koronapassin tilapäisestä jäädyttämisestä, jolloin viranomaisen määräämät yleisötilaisuuskiellot tarkoittavat käytännössä liiketoimintakieltoa koko suomalaiselle tapahtumaelinkeinolle. 

Tapahtumateollisuuden toimiala tuottaa normaalitilanteessa n. 1,2 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, alalla toimii 3200 yritystä ja ala työllistää lähes 200 000 ihmistä. Heidän tilanteensa on jälleen epätoivoinen.

Kokonaisen toimialan elinkeinotoiminta on Suomessa kielletty viranomaisten toimesta. Samanaikaisesti hallitus viivyttelee taloudellisten tukitoimien kanssa ja syventää alan yritysten ja työntekijöiden ahdinkoa. Kaikki tarvittavat tukimekanismit on luotu ja olisivat nopeasti käyttöönotettavissa, mutta hallitus ei ole tehnyt asiasta päätöstä. Tapahtumateollisuuden toimialan suojaksi erikseen luodun tapahtumatakuun annettiin raueta 7.12.2021 – siis juuri ennen toimialan täyssulkujen alkamista. Tapahtumateollisuus on esittänyt tarpeen tapahtumatakuun jatkamisesta toistuvasti koko viime syksyn ajan.

Jo lähes kaksi vuotta kestänyt kriisi on heikentänyt tapahtumateollisuuden yrityksiä merkittävästi. Niillä ei uudessa sulkutilanteessa ole enää riittäviä puskureita tai kassavaroja. Samanaikaisesti tulonhankinta on kielletty. Tilanne on erittäin vaikea ja välitön uhka erityisesti jatkuvaluontoiselle tapahtumatoiminnalle kuten: urheilun ammattilaissarjoille, messuille, teattereille sekä tapahtumasaleille ja -klubeille. 

Tapahtumateollisuuden toiminta alkoi elpyä kuluneena syksynä koronapassin turvin. Passin kytkeminen kokonaan pois käytöstä oli äkillinen ja ennakoimaton takaisku. Valtioneuvoston päätös aiheuttaa pitkäaikaista haittaa alan toiminnalle ja heikentää yleisöjen luottamusta passia kohtaan. 

Tapahtumateollisuus ry vaatii nopeita ja oikeudenmukaisia korvauksia elinkeinon sulkemisesta

Tapahtumateollisuus ry:n vaatii hallitusta turvaamaan tapahtumaelinkeinon tulevaisuuden ja julkistamaan sekä avaamaan välittömästi elinkeinotoiminnan kieltämisestä seuraavat kattavat tukimekanismit

Kun elinkeinotoiminta kielletään viranomaisten toimesta, tulee valtion silloin korvata kielloista aiheutuvat tappiot yrityksille. Korona-aikana on kehitetty useita erilaisia korvaus- ja tukimekanismeja, joita tässä sulkutilanteessa tulee aktivoida välittömästi ja takautuvasti.

Kustannustuki

 • Kustannustukilaki on Suomessa alkukesällä 2020 kehitetty yritysten tukimuoto, jolla koronarajoituksista johtuvia yritysten menetyksiä on korvattu. Lähes kaikki muut tukimuodot, joita yrityksille on tämän jälkeen kehitetty ovat kustannustukijohdannaisia. Kustannustuen aikoinaan säädetyt perusteet eivät ole riittävän onnistuneet, mikä heikentää myös johdannaisten tukien vaikuttavuutta. Kustannustuen perusteet tulee siis kiireellisesti avata ja säätää paremmin vaikuttaviksi.
 • Kustannustukilakia tulee välittömästi muokata siten, että kustannustuen tukikatto nostetaan vähintään viiteen miljoonan euroon. Lähes kaksi vuotta kestäneen kriisin jälkeen useilla yrityksillä nykyinen tukikatto on jo täynnä, mutta tuen tarve on edelleen ilmeinen. Tukikatto on nostettu huomattavasti korkeammalle useissa Euroopan maissa ja nykyinen asetelma heikentää myös suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Kustannustuen tukikaton nostolla varmistetaan, että kaikki tukea tarvitsevat yhtiöt voivat sitä myös saada.

Tapahtumatakuu

 • Osaksi kustannustukea luotu ja tapahtuma-aloille viranomaisrajoituksista aiheutuvien menetysten takuuksi kirjoitetun lakipykälän voimassaolo päättyi 7.12.2021. Tapahtumatakuusta annettu lakipykälä tulee saattaa voimaan takautuvasti 8.12.2021 alkaen. Tämä tulee toteuttaa välittömästi.
 • Tapahtumatakuun haku ja myöntäminen tulee myös avata välittömästi, jotta viranomaisrajoitusten vuoksi perutut tapahtumat ja niistä tappioita kärsineet yhtiöt pääsevät tukien piiriin. Viivyttely asiassa tulee aiheuttamaan useiden yhtiöiden konkursseja, kun samanaikaisesti on ilmiselvää, että nyt voimassaolevia tapahtumakieltoja tullaan edelleen jatkamaan.
 • Tapahtumatakuusta tulee tehdä tyypiltään jatkuva, jotta sillä olisi vaikuttavuutta akuuteissa tilanteissa, joissa viranomaisrajoitukset äkillisesti estävät kuukausien ajan tehdyn työn tuloutumisen tapahtuma-alan yhtiöille. Esitämme, että tapahtumatakuun myöntämisessä ja raportoinnissa käytettäisiin keväällä 2020 nopeasti ja suoraviivaisesti jaetuissa BF -kehitystuissa käytettyä mallia. Siis tuen myöntäminen perustuisi yritysten omaan ilmoitukseen ja siihen esim. verottajalta saatavaan historiatietoon, joka on tuen hakuhetkellä todennettavissa. Tuen oikeellisuus raportoitaisiin ja varmennettaisiin jälkikäteen yrityksen vahvistettujen kirjanpidon ja verottajan tietojen perusteella.

Sulkemiskorvaus

 • Tartuntatautilain 58 g § pykälän perusteella toteutetuista asiakastilojen sulkemisesta on kirjattu kustannustukeen erillinen sulkemiskorvaus, jota voidaan myöntää yhtiöille, joiden toimitilat on sulljettu kyseisen tartuntatautilain pykälän mukaisella päätöksellä. Yleisötilaisuuksien sulut on toteutettu tartuntatautilain pykälän 58 § (kirjaimeton) perusteella, jolloin ne eivät oikeuta sulkemiskorvaukseen. Sulkemiskorvaus on perusmuotoista kustannustukea kattavampi korvaus, joten tapahtuma-alan elinkeinonharjoittajat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa muiden sulkujen kohteena olevien toimialojen kanssa jäädessään sulkukorvausten ulkopuolelle.
 • Tapahtumatakuu ei ole rinnasteinen sulkemiskorvaukseen, koska tuen piiriin pääsyn ja korvausten ehdot ovat erilaiset.
 • Sulkemiskorvaus on korvausmuoto, joka tulisi ottaa käyttöön ja laajentaa koskemaan myös tartuntatautilain pykälän 58 § (kirjaimeton) perusteella tehtyjä yleisötilaisuuksien kieltoja tai näihin rinnastuvia voimakkaita rajoituksia. Tämä on edellytys elinkeinonharjoittajien yhdenvertaiselle kohtelulle.

Määräaikaisten työsopimusten lomautusoikeus

 • Tapahtuma-alan työsuhteista merkittävä osa on projekti- tai sesonkiluonteisen toiminnan vuoksi määräaikaisia. Kun yrityksen liiketoiminnan harjoittaminen on kiellettyä, on siltä viety myös mahdollisuus tulonmuodostukseen ja näin myös palkanmaksuun. 
 • Myös määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden lomautus oikeus tulee tämän vuoksi saattaa voimaan välittömästi.

Yksinyrittäjien tuki

 • Kustannustuen osana oleva yksinyrittäjien tuki tulee aktivoida välittömästi, jotta viranomaismääräysten vuoksi liiketoiminnan tappioita kärsivät yksinyrittäjät voivat varmistaa yrityksen toimintaedellytykset. Yksinyrittäjät ovat tapahtuma-alalla merkittävässä roolissa koko verkostomaisen ekosysteemin toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Yrittäjien työmarkkinatuki 

 • Yrittäjien työmarkkinatuki päättyi marraskuun loppuun 2021. Alle kuukausi sen päättymisen jälkeen sille syntyi jälleen erittäin kipeä tarve. 
 • Yrittäjien työmarkkinatuki tulee saattaa voimaan takautuvasti 1.12.2021 alkaen, jotta joulukuussa työnsä menettäneet yrittäjät voivat saada apua yhtäkkiä vaikeutuneeseen tilanteeseensa.