Ohjeistus tapahtumajärjestäjille, esiintyjille, yleisöille ja muille tapahtumassa toimiville tahoille

 Ohjeistus 18.8.2020Perustuu voimassa oleviin viranomaismääräyksiin, ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.

Turvallisuus on tapahtumien tärkein asia. Tämä tarkoittaa yleisöjen, artistien ja tapahtuman työntekijöiden turvallisuutta. Koronaepidemian aikana korostuu erityisesti terveysturvallisuuden huomioiminen, johon tapahtumissa ei ole aiemmin juuri jouduttu kiinnittämään huomiota.

Turvallisuus on osa vastuullisuutta. Toimimalla jokainen vastuullisesti omalta osaltamme, varmistamme, että tapahtumia voidaan koronaepidemiankin aikana järjestää turvallisesti. Uusien turvallisuuskäytäntöjen omaksuminen vaatii nyt meiltä jokaiselta aktiivista vastuullisuuden muistamista, jotta omaksumme tapahtumien uuden normaalin. Vastuullisesti toimimalla voimme edesauttaa sitä, että tapahtumia voidaan yhä järjestää, että voimme yhä kokoontua turvallisesti yhteen ja että tapahtuma-alojen tekijöille on töitä.

Tapahtumateollisuus ry on käynyt keskustelua Poliisihallituksen kanssa selkeyttääkseen nykyisten terveysturvallisuudesta annettujen viranomaismääräysten velvoittavuutta yleisötapahtumissa. Terveysturvallisuus on nykyisessä tilanteessa yksi keskeinen osa tapahtumaturvallisuutta ja siihen liittyvät viranomaismääräykset velvoittavat niin tapahtumajärjestäjää ja tapahtumien turvallisuudesta vastaavia toimijoita kuin yleisöäkin noudattamaan niitä kaikissa tilanteissa.

  • Keskeinen terveysturvallisuudesta annettu viranomaismääräys on velvoite 1-2 metrin turvaväleistä seurueiden välillä, jotka tulee säilyttää kaikissa tilanteissa. Tapahtumajärjestäjän tulee selkeästi ohjeistaa tapahtuman osallistujia tästä määräyksestä ja sen velvoittavuudesta mieluiten jo lipunoston yhteydessä ja näkyvästi tapahtuma-alueella. Järjestäjä voi mahdollisuuksien mukaan ohjata osallistujia ylläpitämään turvavälejä rakenteellisilla ratkaisuilla, esim. pöytäryhmillä, lohkotuilla katselualueilla, väljillä jonotusalueilla ym. vastaavilla keinoilla.

  • Mikäli tapahtumassa voimassa olevia viranomaisen antamia turvallisuusmääräyksiä ei noudateta, tulee tapahtumajärjestäjän ja järjestyksenvalvojien puuttua tilanteisiin. On hyvä huomata, että järjestyksenvalvojan tehtävänä on toimia proaktiivisesti neuvoin, kehotuksin ja ohjein. Tapahtumien sujuvuuden kannalta on myös toivottavaa, että turvallisuusmääräysten rikkomiseen puututaan hyvissä ajoin, ennen ongelman laajenemista. Järjestyksenvalvoja voi tehdä tämän ilman julkisen vallan käyttämistä, ohjaamalla ihmisiä toimimaan oikein.

  • Mikäli henkilö ohjeista ja kehotuksista huolimatta edelleen rikkoo turvamääräyksiä, on järjestyksenvalvojalla yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 42 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien perusteella oikeus poistaa toimialueeltaan henkilö, joka (1) päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä taikka (2) vaarantaa turvallisuutta. Tarvittaessa tapahtumajärjestäjä voi jopa keskeyttää tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. Myös valvontatehtävissä oleva poliisi voi tehdä tämän päätöksen tilaisuuden järjestäjän puolesta.

Tapahtumien juontajilla ja esiintyjillä on erityinen mahdollisuus ja valta vaikuttaa myös yleisöjen käyttäytymiseen omilla teoillaan ja sanoillaan. Myös juontajien ja esiintyjien tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä esiintymisensä aikana. Juontajat ja esiintyjät voivat kannustaa ja muistuttaa myös yleisöä käyttäytymään nykyisten turvamääräysten edellyttämällä tavalla.

 Tapahtumateollisuus ry edellyttää vastuullista toimintaa kaikilta jäsenyrityksiltään.